Yazım Kuralları

 1. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanacaktır.
 1. Türkçe yazılar Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 1. Yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Herhangi bir kongrede tebliğ edilmişse bu yazı başlığına bir yıldız konularak ve kapak sayfasında yıldız ile işaretlenerek sunulan kongrenin adı, tarihi ve yeri belirtilerek işaretlenmelidir.
 1. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazı kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye aittir.
 1. Gönderilen tüm yazılar öncelikle Journal of 5N1Quality Editörleri tarafından şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta, genel olarak dergide yayınlanmaya değer olup olmadığına karar verilmekte ve daha sonra Bilimsel Danışma Kurulundan alanı ile ilgili 2 (iki) hakeme gönderilmektedir. Yayın ilkelerine uygun bulunmayan yazılar hakemlere gönderilmeyecektir.
 1. Hangi makalenin hangi hakemlere gönderileceğine hakemlerin ve makalelerin ilgi alanlarına göre karar verilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir.
 1. Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. İki hakemden de olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale hiçbir surette yayınlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayınlanmasına (kabul), düzeltme, ekleme veya çıkarma istenmesine veya yayınlanmamasına (ret) karar verilmekte olup, bu karar yazar veya yazarlara bildirilmektedir.
 1. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda yazara başvurulur ve yazarın gerekli düzeltmeleri tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz. Düzeltme verilen makaleler yazarı veya yazarları tarafından belirtilen süre içerisinde düzeltilmedikçe yayınlanmaz. 15 (onbeş) gün içerisinde yazar tarafından düzeltilip gönderilmeyen makaleler sistem tarafından reddedilir.
 1. Yazılar Microsoft Word programında yazılmalı tablo, şekil, grafik ve fotoğrafları ile birlikte gönderilmelidir. Özellikle tablo şekil ve grafikler sayfa kenar boşluklarından taşmamalı ve en fazla tek sayfa olmalıdır. Devam eden tablo var ise bölünmelidir.
 1. Makalelerin tüm yazarlarca okunup onaylandığını, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu başlık sayfasında "ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI” başlığı altında belirtilmelidir.
 1. Sisteme yüklenen makale dosya içeriğinde yazarlara ait isim bulunmamalıdır. Yazarlara ait isim ve diğer bilgiler "BAŞLIK SAYFASI"nda yer verilmelidir.
 2. Tüm disiplinlerde yapılan araştırmalar ile insan ve hayvanlar üzerinde Etik Kurul Kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için etik kurul onayı alınmalı ve bu onay makalede belirtilmeli ve belgelenmelidir. Alınan Etik Kurul kararının adı, tarih ve yayın numarası makale içinde yer almamalı ve "Başlık Sayfası"nda uygun formata göre yazılmalıdır.
 3. Araştırma makalelerinden etik kurul onayı gereken çalışmalarda, etik kurul onayı makale eki olarak sisteme ayrıca yüklenmelidir. Etik Kurul bilgilerine ait bilgilere makale içinde değil, "BAŞLIK SAYFASI"nda yer verilmelidir.
 4. Resim ve tablolar dahil olmak üzere çalışmalar 20 sayfayı geçmemelidir.
 5. Yazılar 12p Arial fontu ile yazılmalı. Satır ve paragraf aralığı 1,5 olmalı. Yazı kâğıdı düzeni A4 boyuta, kenar boşlukları her yönden 2,5 olacak. Sütun sayısı "bir" olmalıdır.
 6. Tablolar pencereye sığdırılmalı. Tablo ismi üstte ve sola yaslı, şekil ve grafik ismi altta ve ortada olmalı.
 7. Kaynakçaya atıflar "APA-7" şeklinde olmalıdır. 

Örnekler;

Makale Yazısının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Makalenin başlığı: Başlık makalenin içeriğini yansıtacak karakterde olmalıdır. Bununla birlikte 12 kelimeden daha uzun olmamalıdır. (başlık sayfası örneğine göre doldurulmalıdır)

Yazarlar : Yazar isimleri Makale yazısında bulunmamalıdır. Yazarların tam olarak isimleri, akademik dereceleri ve kurumları kayıt esnasında makale yükleme sistemine yazılmalıdır.

İletişim Adresi : İletişime geçilecek yazarın  isimleri makale yazısında bulunmayacaktır. İletişime geçilecek yazarın isimleri ünvanı, adı soyadı, iletişim adresi,  elektronik posta adresi kayıt esnasında makale yükleme sisteminde belirtilmelidir.

Özet: Bu bölümde makalenin ana bölümlerinin kısa bir özeti verilmelidir. Özet Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet bölümü 250 kelimeden daha fazla olmamalıdır. Özet bölümü yapılandırılmamış şekilde şablona uygun verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra en az 3, en fazla 5 adet Index Medicus’a uyar şekilde anahtar kelime yer almalıdır. Ayrıca Makale Anahtar kelimeleri https://www.bilimterimleri.com/ sitesinden kontrol edilerek uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

 

Araştırma Makaleleri:

Ana Metin: Araştırma makaleleri geleneksel form olan, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar ve tablo ve şekiller ana başlıklarında yazılmalıdır. Ana metin (Özet, tablo ve şekiller, kaynaklar hariç) 3000 kelimeden fazla olmamalıdır. (yazılar makale şablonuna uygun yazılmaldır.)

Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakmaya ihtiyaç duymaksızın, şimdiki çalışmaların sonuçlarını anlayıp değerlendirmesine imkân tanıyacak, yeterli ölçüde bilgi temin etmelidir. Ayrıca giriş bölümü, çalışmanın gereklerini, mantığını ve kısa ve uzun vadede amaçlarını da belirtmelidir.

Yöntem bölümü, başka araştırmacıların çalışmayı tekrarlayabilecekleri ayrıntıda yazılmalıdır. Dolayısıyla yöntem tüm ayrıntıları ile yazılmalıdır. Kullanılan gözlem teknikleri, anketler ve diğer ölçüm şekilleri tarif edilmeli, veri elde etme biçimleri ve deney grupları tanımlanmalıdır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinin nasıl yapıldığı belirtilmelidir. Klasikleşmiş yöntemler kullanılmış ve yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise sadece yöntemin ismi ve alındığı kaynak verilmelidir

Bulgular bölümünde, araştırmada elde edilen veriler belli bir mantıksal-analitik bütünlük ve akış içinde, şekil ve tablolar verilerek açıklanmalıdır. Verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi gereklidir. Gerekirse şekil, fotoğraf ve benzeri görüntüler kullanılabilir.

Tartışma aşağıda verilen ana başlıkları içerecek şekilde yapılmalıdır.

-Çalışmanın temel bulgularının özeti,

-Çalışmanın güçlü tarafları ve sınırlılıkları,

-Elde edilen bulgularının literatür karşılaştırmalarını,

-Elde edilen bulguların gelecekteki çalışmalara ve uygulamaya olası yansımalarını içermelidir.

Derleme Makaleleri:

Derleme: İncelenen konu ile ilgili temel görüşleri ortaya koyan, bu görüşlerin dayandığı analizleri irdeleyen ve bunlara dayanılarak yazarın bir sonuca vardığı yazılar olmalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Ana metin “Giriş” bölümüyle başlamalı ve “Sonuç” bölümüyle bitmelidir. Metnin geri kalan başlıkları çalışmanın içeriğine göre yazarlar tarafından belirlenebilir. 4000 kelimeden daha uzun olmamalıdır. Yazar konu ile ilgili olarak okuyuculara temel bilgileri verme içgüdüsü içerisinde olmalıdır.

Kısa Rapor:

İstisna durumlar haricinde orijinal makaleler için rehber aynı şekilde kalacaktır

Editöre Mektup:

Dergide yayımlanmış makalelerin gerek içeriği, gerekse biçimsel özellikleri ile ilgili yapılan tartışmalar ve okuyucunun katkılarını içeren yazılardır. Kongre, Sempozyum, Panel Bildirileri ya da Raporları: Derginin yayın ilkeleri kapsamına giren bilimsel faaliyetlerin sonunda yapılan bildiri ya da raporlardır.

 

APA-7 İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Başlık Verileri:

*Başlık 1

Sola yaslı, kalın, hepsi büyük

Metin yeni bir paragrafla başlar.

*Başlık 2

Sola yasla, kalın, ilk harfleri büyük

Metin yeni bir paragrafla başlar.

*Başlık 3

Sola yasla, kalın, italik, ilk harf büyük italik

Metin yeni bir paragrafla başlar.

 

KAYNAKLAR:

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir.Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association APA-7 versiyona göre (Microsoft Word uygulamasında, Başvurular, Kaynakları Yönet) hazırlanmalıdır. Makale içinde atıfta bulunulan her kaynak, Kaynaklar dizininde mutlaka bulunmalıdır. Kaynak sayısı özgün araştırmalarda 50, olgu sunularında 20, derlemelerde 80 adeti geçmemelidir. Yazarlar 10 adetten az kaynak kullanmamalıdır. Daha kapsamlı bilgi için APA 7 Resmi Sitesi'nden yardım alınabilir. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/

Örnek:

Yazar Türü                                    Tek yazarlı çalışma

Parantez İçinde Alıntı                  (Carducci, 2009)

Anlatısal Alıntı                                Carducci (2009)            

Yazar Türü                                        İki yazarlı çalışma

Parantez İçinde Alıntı                (Vollrath ve Torgersen, 2002)

Anlatısal Alıntı                              Vollrath ve Torgersen (2020)

 

Yazar Türü                                   Üç veya daha fazla yazarlı çalışma

Parantez İçinde Alıntı               (Gunay-Oge vd., 2020)

Anlatısal Alıntı                           Gunay-Oge ve diğerleri (2020)

 

Kısaltması bulunan grup

 • İlk alıntı
 • Sonraki alıntılar

(Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2020)

(DSÖ, 2020)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2020)

DSÖ (2020)

 

Kısaltması olmayan grup

(Hacettepe Üniversitesi, 2020)

Hacettepe Üniversitesi (2020)

Yazar Bilgisi Olmayan      

("New Drug," 1993)

use an abbreviated version of the title.

 

METİN SONU KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

 

Dergi Makalesi: 1 Yazarlı

Arslanoğlu, A. (2019). Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması. İnsan ve İnsan, 6 (21), 431-451. DOI: 10.29224/insanveinsan.537757

 

Dergi Makalesi: 2 Yazarlı

Arslanoğlu, A., ve Kırılmaz, H. (2019). Hasta Merkezli Bakım Yetkinliği (HMBY) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Sağlık Akademisyenleri Dergisi6(2), 158-166. https://dergipark.org.tr/en/pub/sagakaderg/issue/46295/584634 adresinden alınmıştır.

 

2 İsimli Yazarlarda Gösterim

Arslanoğlu, A. ve Köser, C. E. (2020). Ameliyathane Hemşirelerinin Sorunlarını İnceleyen Nitel Bir Araştırma. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/sarad/issue/52062/625394 adresinden alınmıştır.

*** DOI numarası olmayan dergi makalelerinde alınan kaynak gösterilmelidir.

 

2 Soy İsimli Yazarlarda Gösterim

Arslanoğlu, A. ve Varol-Çalışkan, S. (2022). Hastane Fiziki Yapısının Hasta Memnuniyetine Etkisi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 4(2), 203-217. DOI: 10.55050/sarad.1142781

 

Dergi Makalesi: 3 ve Daha Fazla Yazarlı

Kavak, A. E., Gemlik, H. N., ve Arslanoğlu, A. (2019). Hastanelerde Çalışan Kadın ve Erkek Yöneticilerin Birbirlerine Bakış Açısı Üzerine Nitel Bir Araştırma. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3(5), 208-219. DOI: 10.29226/tr1001.2019.153

 

Kitap Gösterim kuralları

 

Kitap: Tek Yazarlı

Arslanoğlu, A. (2021). 5n 1Kalite. İstanbul: Eftalya Yayıncılık.

 

 Kitap: İki Yazarlı

Semiz, D. ve Arslanoğlu, A. (2012). Koruyucu İlk Yardım. İstanbul: Eftalya Yayıncılık.

 

Kitap: Tek Editörlü

Gemlik, N. (Ed). (2018). Hastane Yönetiminde 4 Boyut. İstanbul: Nobel Yayınevi.

 

Kitap: İki Editörlü

Beylik, U. Ve Avcı, K. (Ed). (2019). Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon. Ankara: Gazi Kitapevi.

 

Kitap Bölümü

Arslanoğlu, A. (2019). Standartlar Açısından Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon. Beylik, U. ve Avcı, K. (Ed), Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon (s. 231-258) içinde. Gazi Kitapevi.

 

İngilizce Editörlü Kitapta Kitap Bölümü

Arslanoğlu A. (2010). A Qualıtatıve Research On Green Hospıtal Awareness Of Green Hospıtal Managers. K. T. Calippolv, L. Tastrery ve G. G. Brown (Ed), Handbook of Hospital Management. (2. Baskı, s. 25-38) içinde. Academy Press.

 

***İngilizce bir editörlü kitapta bölümünün Türkçe bir eserde yazılması, İngilizce yazımdaki yazar isimleri arasındaki ‘’virgül’’ ve ‘’&’’ işaretlerinin çıkartılıp yerine ve yazılması şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca birden fazla editör olması durumunda İngilizcede Eds. Kısaltması yazılırken, Türkçede Ed. Olarak yazılır. Tek editör varsa Türkçe ve İngilizce gösterim arasında fark yoktur.

 

Web Kaynakları Gösterim Kuralları

 

Web Sayfası

5n 1Kalite. (2023, Şubat). Haydar Sur Özgeçmiş. https://5n1kalite.com/prof-dr-haydar-sur/ Erişim Tarihi:

 

Journal of 5N1Quality (2023, Mart). Dergi Hakkında. https://5n1quality.com/index.php/pub/about

 

Sosyal Medya Kaynakları Gösterim Kuralları

Kahveci, N. (2022, Ocak). Yalın Yönetim [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=rnTssumSwJM

 

Tez Kaynağı Gösterim Kuralları

 

Yayımlanmamış Tez Gösterimi

Arslanoğlu, A. (2009). Yönetimde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yaklaşımı ve Sağlık Sektöründe Bir Uygulama [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

 

Yayımlanmış Tez Gösterimi

Arslanoğlu, A. (2009). Yönetimde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yaklaşımı ve Sağlık Sektöründe Bir Uygulama [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

 

Bilimsel Yayın ve Sempozyum Sunumları Kaynak Gösterimi

 

Sözlü Sunum Kaynak Gösterimi

Arslanoğlu, A. ve Ulutaş, P. ( 2022, Ekim, 13-15). Laparoskopik Kolesistektomilerde Preoperatif Bilgilendirmenin Cerrahi Kaygı ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisinin İncelenmesi [Sözlü Sunum]. 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Türkiye.

 

Poster Sunum Kaynak Gösterimi

Arslanoğlu, A. ve Ulutaş, P. ( 2022, Ekim, 13-15). Laparoskopik Kolesistektomilerde Preoperatif Bilgilendirmenin Cerrahi Kaygı ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisinin İncelenmesi [Poster Sunumu]. 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Türkiye.

 

Sempozyum / Panel Kaynak Gösterimi

Arslanoğlu, A. (2022, Eylül, 15-17). Türkiye’ nin Kalite Yolculuğu. H. Sur (Oturum Başkanı), Sağlıkta Kalite Standartları [Sempozyum]. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

 

 Tablo ve Şekiller:

Makalede yer alacak tablo ve şekillerin sayısı altıyı geçmemelidir. Tablolar ve Şekiller metin içinde geçen sırasıyla numaralandırılmalı, metin ile ilişkilendirilmeli, bir başlığa sahip olmalı ve bir yerden alıntı ise mutlaka altında kaynağı belirtilmelidir.

Örnek tablo ve şekiller için Makale şablonuna bakınız.

 

Benzerlik Raporu:

Çift tırnak ("   "), italik, dergi şablonu ve kaynakça hariç %20 üzeri intihal oranının olması çalışmanın RET edilmesine neden olacaktır. iThenticate programındaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanması gerekmektedir:

- Kaynakça hariç (Bibliography excluded).

- Alıntılar hariç (Quotes excluded).

- Beş (5) kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words).

- Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilemez.

- Rapor ".pdf" uzantılı olarak kaydedilmelidir.

NOT: Yazarca benzerlik raporu yüklenmiş olsa bile; önkontrol safhasında Dergi Editörleri tarafından benzerlik raporu (iThenticate) yapılmaktadır. Yazarca yüklenen benzerlik dosyası ile uyuşmazlık çıkması durumlarında dergi yönetimince yapılan sonuç geçerli kabul edilmektedir.

Açıklama;

Hazırlanan yazılardaki tüm sorumluluk yazar(lar)ın kendisine aittir.