Risk management and processes in health institutions

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8244902

Anahtar Kelimeler:

Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetim Süreci, Sağlık Çalışanı, Sağlıkta Risk Yönetimi

Özet

Hasta güvenliği ile önemi artan kavramlardan biri de risk yönetimidir. Risk yönetimi kavramı, sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında riskin başarılı bir şekilde tanımlanması, yönetilmesi ve riskin azaltılmasıdır. Aynı zamanda risk yönetimi, fırsat ve belirsizliklerin stratejik karar vermede araç olarak kullanma yeteneğidir. Bu sürecin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için kurumdaki görevlerin, yetkilerin ve sorumlulukların net olarak çalışanlara bildirilmesi ve çalışanların bu sorumlukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Risk yönetimi programının başarılı olması, tüm çalışanların risk yönetimi felsefesini anlaması ve uygulaması ile mümkündür.

Sağlık kurumlarında risk yönetimi; çalışanların güvenliğini sağlamanın yanında, kurumun mal varlığını, adını, kazançlarını tehdit edebilecek tüm tehditlerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve önlem alınmasıdır. Bu nedenle risk yönetimi, üst yönetim ve tüm çalışanları içine alan kapsamlı bir konudur. Risklerin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için özelliklerine göre sınıflara ayrılması gerekmektedir. Sağlık kurumları için mevcut taksonomiler vardır, ancak kurumlar kendilerine uygun sistemleri kendileri de geliştirebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, sağlık tesislerinde risk yönetiminin amacını, kurum içindeki görev dağılımını anlamak ve sağlık kurumlarının uygulamalarında risk yönetiminin yerini açıklamaktır.

Referanslar

Akçakanat, Ö. (2012). Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetim Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4(7):30-46.

Akgün, S. (2015). Sağlık Sektöründe İş Kazaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2):67-75.

Aksay, K., Orhan, F., Kurutkan, M.N. (2012). Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 4(2):121-142.

Aravacık, E. (2014). Sağlık Hizmetleri Bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği, Adli Bilimciler Derneği. 1. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, 1-4 Mayıs, Marmaris.

Beşer, A. (2012). Sağlık Çalışanlarının Sağlık Riskleri ve Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5(1):39-44.

Beyzadeoğlu, H., Cengiz, İ. (2013). Sağlık Çalışanlarının Riskleri ve Sağlık Takipleri. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 2(28):28-33.

Ceylan, H., Başhelvacı, V. (2011). Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi ile Risk Analizi: Bir Uygulama. İnternational Journal Of Engineering Research And Development, 3(2):25-33

Emhan, A. (2009). Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3):209-220.

Federal Aviation Administration (FAA) - System Safety Handbook (2000). Operational Risk Management (ORM), p.15,7

Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Vaizoğlu, SA., Tekbaş, ÖF. (2011). Risk Yönetimi ve İletişimi, Ankara: Yazıt Yayınları.

İncesu, E. (2019). Sağlık Hizmetlerinde Kurumsal Risk Yönetim Modeli Önerisi. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 47-53.

Kantarcıoğlu, H., Kantarcıoğlu, A., Dinç, H. (2020). Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği: Kamu Hastanelerinde Risk Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Bir İnceleme. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(1):61-67.

Korkmaz, M., Aytaç, A., Kılıç, B., Yücel, AS., Toker, F., Gümüş, S. (2014) Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 44:1-22.

Özcan, N. (2018). Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi. Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Dergisi, 2(1):15-24.

Özyurt, Ö. (2013). İş Salığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu.

Singh, B., Ghatala, MH (2012). Risk Management in Hospitals. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(4): 417-421.

SKS Hastane (2020). Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-6) 1. Baskı: Ankara.

Türk, M. (2015). Bir Üniversite Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Risk Değerlendirmesi. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 12(43):27-33.

Üçer, Y. (2002). Faaliyet Risk Yönetiminin Ana Noktaları ve Kullanılan Araçlar. Kurum, Uçuş Okulu Yayını, Ankara.

World Health Organization (WHO) (2019). Erişim Adresi:https://www.who.int Erişim Tarihi: 02.01.2023

Yayınlanmış

2023-08-14

Nasıl Atıf Yapılır

Dağcı, S., Kızılay, V., Güngör, F. E., Sezen, S., & Çetinkaya Kutun, F. (2023). Risk management and processes in health institutions. Journal of 5N1Quality, 1(2), 88–100. https://doi.org/10.5281/zenodo.8244902