Türkiye’de Kalite Yönetimi ve Sağlıkta Kalite Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yürütülen Derslerin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7760033

Anahtar Kelimeler:

sağlıkta kalite yönetimi, lisansüstü eğitim, yönetim, toplam kalite yönetimi

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversitelerin kalite yönetimi yüksek lisans programları ve sağlıkta kalite yönetimi programlarının müfredatlarında yer alan derslerin özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma, Kasım – Aralık 2022 arasında yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini Türkiye’de ki devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı 13 lisansüstü programı oluşturmuştur. Araştırmacılar, tarafından oluşturulan değerlendirme formu, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler enstitülerin web sayfalarından ilgili programın ders içeriklerinin taranmasıyla toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı (sayı ve yüzde) istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü programları incelendiğinde %6,25’ inde kalite yönetimi lisansüstü programı olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de kalite yönetimi programı bulunan 13 vakıf ve devlet üniversitesinde Sağlıkta Kalite Yönetimi Lisansüstü programı oranı %38,46’dır. Dersleri yürüten akademik personelin %37,5 profesör, %37,5 doçent’dir. Öğretim üyelerinin birden fazla derse girdiği göz önüne alınarak ders sayısına göre sayının yeterli olmadığı söylenebilir. Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü programları incelendiğinde kalite yönetimi programlarının sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Sağlıkta Kalite yönetimi programı oldukça az sayıdadır. Uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek için erişimin güç olduğu söylenebilir.

Referanslar

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(3), 1191-1207.

Albayrak, H. M. (2018). Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek

Bir Uygulama. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 4(1), 24-57.

Arslanoğlu, A. (2018). Kalite Yönetimi. Gemlik, H. N. (Ed) Hastane Yönetiminde 4 Boyut (31-70) içinde. Nobel Yayıncılık.

Avcı, K. (2018). Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü. Sağlıkta

Kalite ve Akreditasyon dergisi, 1(1), 1-5.

Baş, G. (2013). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri: Nitel Bir Araştırma (Niğde İli Örneği). Yükseköğretim Dergisi,

(2), 61-69.

Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci

Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1), 164-167.

Dilci, T. V. (2012). Öğretim Üyeleri Bakış Açısıyla Lisansüstü Eğitiminin Yaşam Alanına Yansımaları Eğitim Bilimleri Örneklemi.

Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 1073-1090.

Hunt, V. D. (1993). Quality Management for Government : A Guide to Federal, State, and Local İmplementation. Milwaukee, Wis

: ASQC Quality Press.

İlter, İ. (2020). Lisansüstü Öğrenim Gören Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi. Pamukkale

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 264-268.

Karaman, S., & Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim:Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,

(2), 94-114.

Kıdak, L. B., Nişancı, Z. N., & Burmaoğlu, S. (2015). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü: Kamu Hastanesi. Yönetim ve Ekonomi,

(2), 483-500.

Lovelock, C. (1996). Services Marketing. International Editions, PrenticeHall.

Lüleci, M., İkizler, C., & Aytekin, G. K. (2019). Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi TKY ve Personel Performansını Etkileyen

Faktörler: Bir Vakıf Üniversite Hastanesi Örneği. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 16.

Nas, S., Peyman, D., & Arat, Ö. G. (2016). Bireylerin Yüksek Lisans Yapma Nedenleri Üzerine Nitel Araştırma. Dokuz Eylül

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(4), 571-599.

Taner, B., & Kaya, İ. (2005). Toplam Kalite Yönetimi’nin Başarıyla Uygulanma Esasları – Bir Hizmet İşletmesi Örneği. Çukurova

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 353-362.

Üniversiteler Hakkında Genel Bilgiler. (2022, Ekim 10). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi: http://www.istatistik.yok.gov.tr

adresinden alındı.

Yayınlanmış

2023-03-23

Nasıl Atıf Yapılır

Arslanoğlu, A., & yılmaz, öznur. (2023). Türkiye’de Kalite Yönetimi ve Sağlıkta Kalite Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yürütülen Derslerin İncelenmesi. Journal of 5N1Quality, 1(1), 10–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.7760033