Yalın yönetim süreçlerinin istenmeyen olay bildirim üzerine etkisi

Effect Of Lean Management Processes On Unwanted Events Reports

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10302691

Anahtar Kelimeler:

Yalın Yönetim Süreçleri, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Ayakta Kısa Toplantılar

Özet

Öz              

Bu çalışmanın amacı sağlık hizmeti sunucusu olan hastanelerde yalın yönetim süreçlerinin istenmeyen olay bildirimine ne derece etkisi olduğunu anlamaktır. Çalışma İstanbul ilinde özel bir hastanede yapılmıştır. Çalışmanın evrenini toplam 600 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma Ocak 2022-Şubat 2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya katılanların; %78,3’ünün kadın, %61,8’inin bekar, %43,7’sinin 20-25 yaş aralığında, %37,8’inin ön lisans mezunu, %41,7’sinin 1-3 yıl aralığında çalışma süresine sahip, %37,8’inin ise hemşire meslek grubuna sahip olduğu görülmektedir. Yalın yönetimin istenmeyen olay bildirim üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.

 

 

Referanslar

Akgün, S. (2014). Hasta güvenliği, beklenmeyen ciddi tıbbi hatalar-sentinel olaylar-sentinel events in healthcare. Sağlık

Akademisyenleri Dergisi, 1(2), 75-82. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46755/586410 adresinden alınmıştır.

Bayyiğit, S., Ecemiş, K. & Aslan Aydoğan, N. (2019). Sağlık Çalışanlarının Güvenlik Raporlama Sistemi Hakkında Bilgi Düzeylerinin

Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 16. Kongre Özel Sayısı, 63-82.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd/issue/53373/519647 adresinden alınmıştır.

Cohen, R. I. (2018). Lean methodology in health care. Chest, 154(6), 1448-1454. DOI: 10.1016/j.chest.2018.06.005

Deniz, D., Ünlü, T. N. & Sevimli, E. (2021). Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim ve Yalın Uygulama Örnekleri. Sağlıkta Performans

ve Kalite Dergisi, 18 (1), 41-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd/issue/62666/790975 adresinden alınmıştır.

Graban, M. (2018). Yalın Hastane. (Çeviren Pınar Ş.) İstanbul: Optimist Yayınevi.

Mahajan, R., (2010). Critical Incident Reporting and Learning. British Journal of Anaesthesia 105 (1): 69–75. DOİ:10.1093/bja/aeq133

Staender, S. E., ve Mahajan, R. P. (2011). Anesthesia and patient safety: have we reached our limits?.: Current Opinion in

Anesthesiology, 24(3): 349-353. DOI: 10.1097/ACO.0b013e328344d90c

Nihal, T. Ö., Elif, A., Serpil, K., Zafer, K. & Özgür, Y. (2015). Sağlık kuruluşlarında yalın yönetim anlayışının değerlendirilmesinde

bir eğitim araştırma hastanesi örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2 (1), 34-39. https://dergipark.org.tr/en/pub/sagakaderg/

issue/46752/586401 adresinden alınmıştır.

Özkan, O. & Orhaner, E. (2018). Özel Hastane Yöneticilerinin Yalın Yönetime Yönelik Görüşleri; Ankara İli Örneği. Türkiye Sağlık

Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-12 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbad/issue/38852/432292 adresinden alınmıştır.

Tanyıldızı, İ. & Demir, Ö. (2019). Sağlık Kurumlarında Yalın Yönetim. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,

(1), 13-40. https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/46079/579617 adresinden alınmıştır.

Yayınlanmış

2023-12-01

Nasıl Atıf Yapılır

Arslanoğlu, A. A., & Ertuğrul, R. (2023). Yalın yönetim süreçlerinin istenmeyen olay bildirim üzerine etkisi : Effect Of Lean Management Processes On Unwanted Events Reports. Journal of 5N1Quality, 1(3), 117–128. https://doi.org/10.5281/zenodo.10302691