Türkiye’ de Odyoloji Lisans Programlarında Yürütülen Kalite, Hasta ve Çalışan Güvenliği Derslerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11060020

Anahtar Kelimeler:

Sağlıkta Kalite, Sağlık Hizmetlerinde Beslenme, Hasta Ve Çalışan Güvenliği

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinin odyoloji eğitimi veren bölümlerinin lisans öğretim programında yer alan  kalite, hasta ve çalışan güvenliği derslerinin incelenmesidir. Kesitsel ve tanımlayıcı özellikte olan çalışma, Mart-Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılmıştır. Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinin 29 odyoloji lisans programı çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacıların yaptığı değerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler, web sayfalarının odyoloji lisans öğretim programlarında bulunan ders içerikleri taranarak  toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kalite veya hasta ve çalışan güvenliği derslerinin en az birinin üniversitelerin odyoloji lisans öğretim programlarının %48,3’ünde olduğu görülmüştür. Müfredat incelendiğinde daha çok (%47,8)  “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularının işlendiği görülmüştür. Ders sayısının azlığı, olan derslerin ise etkin eğitim açısından yeterli olmadığı gözlenmiştir. Lisans eğitiminin ilk yarıyılından itibaren düzenli, etkin öğretim yöntemleri ve konuda uzman öğretim üyeleri ile süreklilik sağlayan bir eğitimin uygulanması, sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği kültürünü geliştirmede etkili olacaktır.

Referanslar

Arslanoğlu, A., & Arslan, Z. (2023). Türkiye’ de eczacılık fakültelerinde yürütülen kalite yönetimi ile ilgili derslerin incelenmesi.Beykent

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 61-74.

Arslanoğlu, A. (2023). Türkiye’de dil ve konuşma terapisi lisans programlarında yürütülen kalite ve hasta güvenliği derslerinin

incelenmesi: Dil ve konuşma terapisi lisans programında sağlıkta kalite ve hasta güvenliğinin yeri. Journal of 5N1Quality, 1(2), 46-56.

Arslanoğlu, A. (2023). Türkiye’de kalite yönetimi ve sağlıkta kalite yönetimi lisansüstü programlarında yürütülen derslerin

incelenmesi. Journal of 5N1Quality, 1(1), 10-18.

Ataman, H., Esen, M.F., & Vatan, A. (2017). Medikal turizm kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3(1), 28-44.

Bıyıklı, A. E., & Bilici, S. (2019). Hastane beslenme hizmetlerinde hasta memnuniyeti. Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), 91-99.

Cebeci, H. (2013). Hastanelerde iş kazaları ve çalışan güvenliği: Karabük şehir merkezi örneği. Business & Management Studies:

An International Journal, 1(1), 62-82.

Demirbilek, S., & Çolak, M. (2008). Sağlık hizmetlerinde kalite: Manisa il örneği. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü

Dergisi, 1(2), 91-111.

Ertaş, H., & Çelik, Ö. (2018). Sağlıkta kalite standartları üzerine nitel bir değerlendirme. Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(1), 18-40.

Gürer, A. (2018). Sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliği. Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi, 2(1), 9-14.

JCI International Patient Safety Goals http://www.jointcommissioninternational.org/improve/international-patient-safety-goals/

(Erişim tarihi:13.04.2023).

Korkutan, M., & Kurt, M. (2021). Hasta güvenliği kültürünün Türkiye’deki mevcut durumu ve önemi. Uluslararası Sağlık Yönetimi

ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 7(1), 19-31.

Ovalı, F. (2010). Hasta güvenliği yaklaşımları. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 1(1), 33-43.

Ulusoy, H., Kavak, D.G., Tosun, N. & Aydın, Ş. (2018). Üniversitelerin sağlıkla ilgili lisans programlarında kalite eğitimi: Türkiye

örneği. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 14(2), 87-102

Yayınlanmış

2024-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLANOĞLU, A., & İNAL, G. (2024). Türkiye’ de Odyoloji Lisans Programlarında Yürütülen Kalite, Hasta ve Çalışan Güvenliği Derslerinin İncelenmesi. Journal of 5N1Quality, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.5281/zenodo.11060020