Levels of hopelessness and self-esteem in health sciences students who experienced an earthquake: Results of the acute period

Sağlık bilimleri fakültesinde okuyan depremi deneyimlemiş öğrencilerde umutsuzluk ve benlik saygısı düzeyleri: Akut dönem sonuçları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10302448

Anahtar Kelimeler:

Benlik saygısı, deprem, öğrenci, umutsuzluk

Özet

Bu çalışmada sağlık bilimleri fakültesinde okuyan depremi deneyimlemiş öğrencilerde umutsuzluk ve benlik saygısı düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türde planlanan bu çalışma, Nisan-Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye’de bulunan bir üniversitenin depremi deneyimlemiş öğrencileri ile gerçekleştirildi. Çalışma gönüllü ve çalışma kriterlerine uyan 184 öğrenci ile sonlandırıldı. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin sorgulandığı anket formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kullanılarak toplandı. Çalışmada analizler için frekans, yüzde, ortalama, t- testi ve ANOVA testi, ölçekler arası ilişkinin belirlenmesinde Pearson korelasyon testi analizi yapıldı. Anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak ve %95 güven düzeyinde kabul edildi. Depremi deneyimleyen öğrencilerin, benlik saygılarının ve umutsuzluk düzeylerinin sosyo-demografik faktörlerden ve depreme yönelik yaşadıkları deneyimlerden etkilenmedikleri görülmüştür (p>0,05). Ayrıca öğrencilerin RBSÖ puanları ile BUÖ puanları arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişki saptandı (r=0,148, p=0,022). Deprem deneyiminin bireylerin psikolojik sağlığı üzerinde etkisi olabilir ve bu konuda destekleyici önlemlerin alınması gereklidir.

Referanslar

Abay, A.R., Abay-Çelik, Z.E. (2023). Problems arising after the earthquake and role of social support networks. Sociological Context, 4(1),91-100. doi:10.52108/2757-5942.4.1.7.

Altun, F. (2018). Economic and social impacts of disasters: An evaluation based on the example of Türkiye. Journal of Social Work, 2(1),1-15.

Auerbach, R.P., Alonso, J., Axinn, WG., Cuijpers, P., Ebert, D.D., and Green, J.G. (2016). Mental disorders among college students in the world health organization world mental health surveys. Psychological Medicine, 46(14),2955–2970. doi:10.1017/ S0033291716001665.

Bahadır, H., Uçku, R. (2018). Disasters in the history of the republic of Türkiye according to the international emergency database. Journal of Natural Disasters and Environment, 4(1),28-33.

Clark, K.R. (2018). Imaging earthquake-related injuries. Radiol Technol, 89(4),351-367.

Çuhadaroğlu, F. (1986). Self-esteem in adolescents. [Unpublished Specialty Thesis] Hacettepe University School of Medicine, Department of Psychiatry.

Efilti, E., Çıkılı, Y. (2017). Investigation of self-esteem and occupational self-esteem of special education department. Journal of Faculty of Education, Abant İzzet Baysal University, 17(1),99-114.

Kardaş, F., Tanhan, F. (2018). Examination of posttraumatic stress, posttraumatic growth, and levels of hopelessness in university students who experienced the Van earthquake. YYU Journal of Education Faculty, 15(1),1-36. doi:10.23891/efdyyu.2018.60.

Kuman-Tunçel, Ö. (2023). Earthquake, mass trauma, and aftermath. Archives of Neuropsychiatry, 60(2):97-98. doi: 10.29399/npa.28494.

Özdemir, O., Boysan, M., Özdemir, P.G., and Yılmaz, E. (2015). Relationships between posttraumatic stress disorder (PTSD), dissociation, quality of life, hopelessness, and suicidal ideation among earthquake survivors. Psychiatry Res, 228(3),598-605. doi: 10.1016/j.psychres.2015.05.045.

Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., and Tekin, D. (1993). Hopelessness scale: Validity and reliability. Crisis Journal, 1(3),139-142.

Şanlı-Kula, K., Saraç, T. (2017). Examination of university students' levels of hopelessness: A case of Ahi Evran university. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, 18(1),1-16.

Tang, W., Wang, Y., Xu, J. (2020). Post-traumatic growth among 5195 adolescents at 8.5 years after exposure to the Wenchuan earthquake: Roles of post-traumatic stress disorder and self-esteem, Journal of Health Psychology, 26(13),2450-2459. doi:10.1177/1359105320913947.

Tekin, I., Kul, D. (2023). The mediating role of self-compassion in the relationship between self-esteem and self-sabotage among university students. Ege Education Journal, 24(1),75-89.

Telli-Yamamoto, G., Altun, D. (2023). The indispensability of online learning after earthquake in Türkiye. Journal of University Research, 6(2),125-136.

Utkucu, M., Durmuş, H., Uzunca, F., and Nalbant, S. (2023). An assessment on the Gaziantep (Mw=7.7) and Elbistan (Mw=7.5) earthquakes on February 6. Sakarya: Sakarya University. 2023. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2954302. Accessed: May 18, 2023.

Wu, D., Jiang, X., Ho, K.W., Duan, L., and Zhang., W. (2014). Factors associated with self-concept in adolescent survivors of an 8.0-magnitude earthquake in China. Nurs Res, 63(4),278-88. doi: 10.1097/NNR.0000000000000045.

Yalçın, R.Ü. (2023). Examining the relationship between post-earthquake trauma symptoms, hope, and well-being. TRT Academy, 8(18):574-591. DOI: 10.37679/trta.1278289

Zhou, X., Wu, X., Zhen, R. (2018). Self-esteem and hope mediate the relations between social support and post-traumatic stress disorder and growth in adolescents following the Ya'an earthquake. Anxiety, stress, and coping, 31(1),32–45. doi:10.1080/10615806.2017.1374376.

Yayınlanmış

2023-12-01

Nasıl Atıf Yapılır

Çuvadar, A., & Arslan, N. (2023). Levels of hopelessness and self-esteem in health sciences students who experienced an earthquake: Results of the acute period: Sağlık bilimleri fakültesinde okuyan depremi deneyimlemiş öğrencilerde umutsuzluk ve benlik saygısı düzeyleri: Akut dönem sonuçları. Journal of 5N1Quality, 1(3), 109–116. https://doi.org/10.5281/zenodo.10302448